علم شیمی چیست؟

علم شیمی به دنبال شناخت مواد اولیه طبیعت است